01
01
Sala Rady Wydziału
02
02
Przed dziekanatem
03
03
Laboratorium biologii molekularnej
04
04
Biblioteka

Wybory na Wydziale

Komunikat nr 1

Wyniki wyborów bezpośrednich do Senatu

Komunikat nr 2 dotyczący wyników wyborów W1 z dnia 4 czerwca 2020r i wyborów W2-W10 z dnia 9 czerwca 2020r.


Zarządzenie Rektora nr 33/2020 z dnia 26/05/2020 w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej

* * *

Zarządzenie Rektora nr 32/2020 z dnia 26/05/2020 w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

* * *

Zarządzenie Rektora nr 27/2020 z dnia 4/05/2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

* * *

Osoby wchodzące do Gmachu WIBHiIŚ przed wejściem muszą się poddać pomiarze temperatury ciała oraz podpisać oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:

  1. Nie wykazuję objawów chorobowych wskazujących na zarażenie COVID-19.
  2. W ciągu ostatnich 12 h nie przyjmowałam/em leków zawierających paracetamol lub ibuprofen.
  3. Nie miałam/em wykonywanych w ciągu ostatnich 14 dni testów na COVID-19.
  4. W ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałam/em na kwarantannie z powodu podejrzenia o zakażenie COVID-19.
  5. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub izolacji z powodu podejrzenia o zakażenie COVID-19.
  6. W ciągu ostatnich 14 dni, według mojej najlepszej wiedzy, nie miałam/em kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorobowe wskazujące na zakażenie COVID-19.

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

W nawiązaniu do nowego Zarządzenia Rektora PW
nr 30/2020 z dnia 14 maja 2020 r.* zmieniającego zarządzenie nr 16/2020
Rektora PW w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) Biblioteka WIBHiIŚ PW będzie nieczynna w dniach 12 marca - 29 maja 2020 r.

*Źródło: https://www.bip.pw.edu.pl/…/Zarzadzenie-Rektora-nr-30-2020-…

Informujemy ponadto, że w tym okresie:
- terminy zwrotów wypożyczonych dokumentów bibliotecznych zostały przedłużone do 22 czerwca,
- opłaty za przetrzymanie wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w okresie od 11 marca do 31 maja nie będą naliczane,

ATTENTION

In connection with preventing COVID-19 spread among the WUT's community, the Rector of Warsaw University of Technology decided that the libraries are closed.

Library of the Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering will be closed to readers from 12.03. - 29.05.2020.

We would also like to inform that during this period:
- returns for borrowed books will be automatically extended to 22.06.2020,
- no penalties will be charged for keeping books borrowed beyond from 12.03.to 31.05.2020.

#SARS_CoV_2 #wirus #COVID19 #koronawirus


Wyniki Rankingu Perspektyw 2019

W tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów,  opublikowanym przez magazyn edukacyjny „Perspektywy”, kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na naszym wydziale został sklasyfikowany na pierwszej pozycji.

http://engineering.perspektywy.pl/2019/ranking/inzynieria-srodowiska

Dziękujemy całej społeczności akademickiej naszego wydziału – nasz sukces jest efektem wspólnej pracy.


Badanie opinii na temat życia i studiowania w Warszawie

Urząd m.st. Warszawy rozpoczął badanie opinii studentek i studentów na temat życia i studiowania w Warszawie. Celem jest zebranie wiedzy jak studentki i studenci funkcjonują w mieście, czy angażują się w jego życie, jak korzystają z oferty miasta i uczelni, czego im brakuje i co chcieliby zmienić. Badanie zostało przygotowane we współpracy ze studentami zaangażowanymi w działalność Porozumienia Uczelni Warszawskich – organu zrzeszającego samorządy studenckie, w tym również Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.

Celem badania jest zebranie opinii, potrzeb i oczekiwań studentek i studentów. Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie dostępnej pod adresem: www.cawi.um.warszawa.pl/badanie.studentow.pg.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/studentko-studencie-wype-nij-ankiet-i-wp-y-na-miasto.

Akredytacja KAUT

W dniu 28.01.2019 r. kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej uzyskał akredytację Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych na okres od 2018/2019 do 2022/2023.

Akredytacja KAUT stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na I i II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami kształcenia.

W ramach uzyskanej akredytacji KAUT kierunek Inżynieria Środowiska otrzymał także certyfikat EUR-ACEÒ Label przyznawany przez europejskie organizacje inżynierskie zrzeszone w European  Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Stowarzyszenie to zrzesza europejskie organizacje zajmujące się kształceniem inżynierów, takie jak:

Engineering Council (EngC) – Wielka Brytania,

Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) – Francja,

Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI),

Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI),

The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z celów działalności stowarzyszenia ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE (European Accredited Engineer), czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie zasadami kształcenia. Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z Procesem Bolońskim oraz opiera się o międzynarodowe zasady jakości kształcenia zatwierdzone w Standards and Guidelines for Quality Assurance.

Absolwenci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska wraz z dyplomem ukończenia studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na I i II stopniu kształcenia otrzymują certyfikat europejski EUR-ACEÒ potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów.


Nowy kierunek na Wydziale!

 

UWAGA!!!

Nowy, interdyscyplinarny i międzyuczelniany kierunek kształcenia
otwarty na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

 

BIOGOSPODARKA


Co to jest Biogospodarka?

Ogólna charakterystyka studiów na kierunku Biogospodarka

Informacje o studiach stacjonarnych na kierunku Biogospodarka

Warunki rekrutacji na kierunek Biogospodarka

Sylwetka absolwenta kierunku Biogospodarka

*  *  *


Zmiany nazwy Wydziału

Z dniem 1 stycznia 2016 roku Wydział Inżynierii Środowiska zmienił nazwę na

WYDZIAŁ
INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI

I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

*  *  *


Nasz wydział jest jednym z większych wydziałów Politechniki Warszawskiej, najstarszej i najlepszej uczelni technicznej w Polsce. Nasz wydział w ogólnopolskich rankingach również zajmuje jedną z wyższych pozycji.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Wydziału


Obecnie kształcimy studentów na trzech kierunkach: inżynierii środowiska, ochrony środowiska i biogospodarki.

Kierunek inżynieria środowiska jest kierunkiem ściśle inżynierskim. Wydział Inżynierii Środowiska PW, z racji wielkości i potencjału naukowego, obejmuje szerokie spektrum zagadnień pozostających w zakresie dyscypliny inżynieria środowiska, w tym działalność naukową i dydaktyczną lokowaną wcześniej w tzw. inżynierii sanitarnej i budownictwie wodnym (Wydział IŚ w latach 1961-1993 nosił nazwę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kontynuując w tym drugim segmencie tradycje nauczania od 1915 roku). Współcześnie problematyka ta zawiera się w zakresie civil engineering.

Zajęcia dydaktyczne, prowadzone na wydziale na kierunku inżynieria środowiska w 80% obejmują swoim obszarem zagadnienia związane z budownictwem. Na specjalnościach „Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo”, „Inżynieria sanitarna i wodna" oraz „Inżynieria wodna", a również „Gospodarka Odpadami" studiuje obecnie zdecydowana większość naszych studentów (około 1200).

Na kierunku inżynieria środowiska od kilku lat prowadzimy również studia anglojęzyczne I i II stopnia. Na studiach niestacjonarnych prowadzona jest specjalność „Inżynieria Komunalna", ściśle związana z instalacjami w budynkach oraz miejską infrastrukturą techniczną.

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawczą wydziału jest również ściśle związana z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Na kierunku ochrona środowiska nasi studenci zdobywają wiedzę w zakresie ochrony środowiska naturalnego, to znaczy ochrony atmosfery, wód, powierzchni ziemi oraz elementów przyrody ożywionej. Nasi Pracownicy przekazują również wiedzę dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska oraz ekologicznych aspektów wytwarzania i użytkowania energii.

Po ukończeniu studiów II stopnia najlepsi studenci mogą również kontynuować naukę na studiach doktoranckich III stopnia.

Na wydziale prowadzone są badania o charakterze podstawowym w zakresie fizyki środowiska, chemii środowiska, biologii środowiska a także wybranych działów matematyki wspierających te nauki.

Wysoki poziom nauczania na kierunku Ochronie Środowiska na naszym wydziale odzwierciedla czołowa pozycja w rankingu. W 2013 r. zajęliśmy 4. miejsce spośród 40 uczelni prowadzących kierunek związany z ochroną środowiska.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Źródło: www.perspektywy.pl)

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator